OFERTA

Pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności emocjonalnych, relacyjnych.
W przypadku dzieci i młodzieży pomocą oraz wsparciem objęci są także rodzice/opiekunowie.
Czasem wystarczy kilka konsultacji, niekiedy potrzebna jest bardziej kompleksowa praca nad przeżywanymi trudnościami.
Wstępne ustalenia oraz omówienie trudności
i oczekiwań mają miejsce na pierwszej konsultacji, która odbywa się wyłącznie z rodzicem.
Następnie odbywają się konsultacje diagnostyczne z dzieckiem (zwykle 2 lub 3), po których spotykam się z rodzicem w celu przekazania informacji zwrotnych i ustalenia dalszego planu pracy.

 

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo skierowane jest głównie do rodziców, opiekunów dzieci, doświadczających niepewności czy trudności w relacji
z dzieckiem, w kwestiach wychowawczych. Dzięki tej formie pomocy możemy wspólnie pochylić się nad występującymi trudnościami, zastanowić się nad ich źródłem oraz sposobami ich rozwiązania.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje mają na celu wstępne ustalenie trudności, potrzeb i oczekiwań, zgłaszającej się osoby.

W zależności od okoliczności mogą koncentrować się na ustaleniu historii życia dziecka oraz sporządzeniu diagnozy potrzeb emocjonalnych, określeniu zaleceń. W przypadku osób dorosłych, na wstępnej analizie doświadczanych trudności i określeniu możliwości wsparcia.

Terapia indywidualna Dzieci i Młodzieży

Terapia indywidualna skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających trudności emocjonalnych. Warunki pracy, jak również czas jej trwania zostają ustalone w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i zakresu problemu.

W swojej pracy koncentruję się głównie nad obszarem szeroko rozumianych urazów psychicznych, jak na przykład:

 • trauma wczesnodziecięca,
 • trauma relacyjna,
 • trauma związana z jednorazową sytuacją, jak wypadek,
 • przemoc,
 • utrata bliskiej osoby,
 • etc.

 W swojej pracy pomagam dzieciom i młodzieży, które borykają się z problemami takimi jak:

 • trudności w regulacji emocji,
 • zachowania ryzykowne i agresywne,
 • negatywny obraz siebie, krytyczny stosunek do swoich możliwości,
 • trudności w relacjach interpersonalnych,
 • długotrwałe wycofanie z aktywności, przygnębienie,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia związane z obrazem ciała,
 • etc.

Terapia indywidualna osób dorosłych

Terapia indywidualna  skierowana jest do osób doświadczających różnego rodzaju cierpienia psychicznego, borykających się
z trudnościami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, doświadczyły traumy etc.

Terapia może przebiegać w formie krótkoterminowej lub długoterminowej w zależności od indywidualnych potrzeb i zakresu problemu.

Warsztaty psychologiczne

Warsztaty tematyczne do indywidualnego uzgodnienia.